Nieuwsbrief

Nieuwsbrief– week 2021/3
                
Kerkdienst
Komende zondag 24 januari 2021,  gaat om 10:00u ds. C.J. Don uit Oost-Souburg voor in de online dienst vanuit de Dorpskerk in Aagtekerke. Muzikale medewerking wordt verleend door Jos Meeuwsen op het orgel.

In verband met de corona-maatregelen zijn  de diensten alleen ‘live’ of op een later moment te beluisteren via de website www.kerkomroep.nl en natuurlijk via de kerktelefoon.

Collecte
De extra collecte van deze zondag is bestemd voor het Restauratiefonds. U kunt u uw bijdrage overmaken op NL14RABO0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg onder vermelding van het collectedoel.  Van harte aanbevolen!

Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer. De rekeningnummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!

Bloemen
De bloemen in de kerk worden na de dienst als groet van de gemeente aangeboden aan Erwin en Michelle de Visser, Reigersberg 7 in Aagtekerke, die wij feliciteren met de geboorte van hun dochter Julia en de fam. Riemens, Dr. Joh. G. Mezgerweg 4 in Domburg t.g.v. hun 50 jarig huwelijk. In verband met de corona-maatregelen worden de bloemen bij de deur aangereikt.

Pastoraat
Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek kunt u contact opnemen met een/uw wijkouderling of pastoraal medewerker. Ds. den Hollander uit Oostkapelle ondersteunt ons op pastoraal gebied nu onze eigen predikantsplaats vacant is. Als u een gesprek wilt met ds. den Hollander dan kunt u dat aanvragen bij uw wijkouderling of pastoraal medewerker - de contactgegevens staan in het boekje “Kerkwijzer” en op de website www.pknaagtekerke-domburg.nl/pastoraat

Diaconie
Wie behoefte heeft aan praktische hulp kan bellen met diaken Rinus Moens: 06-20014455.Ter inspiratie een gebed van ds. de Reuver, scriba van de PKN

 
Gebed in lockdown
De coronapandemie houdt ons allen in de greep. Gelukkig is er een begin gemaakt met vaccineren. Maar nog is het einde niet in zicht… De gevolgen van de pandemie zijn zwaarder dan ooit. De lockdown duurt voort. Varianten van het virus maken het nog zorgelijker waardoor we adviseren in het geheel niet meer te zingen.

Het zijn zware en verdrietige tijden voor ons allemaal. Het duurt al zo lang. Wanneer kunnen we weer gewoon bij elkaar komen en uit volle borst zingen? Wat rest ons nog als gemeente van Christus? Wat zullen we bidden? ‘

Worstelende met het advies om niet meer te zingen in de eredienst hielpen mij de eerste woorden uit de berijming van Psalm 65: ‘De stilte zingt U toe, o Here’. In de onberijmde versie: ‘U komt toe stilheid, een lofzang!, o God, op Sion’ (Psalm 65:2, Naardense vertaling).

Deze woorden troosten mij in deze verdrietige situatie. De noodgedwongen stilte, het niet hardop zingen in de eredienst is ook aanbidding, toewijding en lofprijzing van God. God die troont op de lofzangen van Israël (Psalm 22:4) hoort ook ons zwijgen als loflied.
Psalm 65 geeft woorden aan mijn gebed in deze tijd van lockdown.


 


Eeuwige God,
U die woont en troont in Sion,
hoorder van het gebed,
tot U komen wij
in stilte
niet goed wetend wat te bidden.
We zijn uit het veld geslagen
niet in staat om bijeen te komen
en uit volle borst U de lof te zingen.
We zijn stilgevallen
en weten niet hoe lang alles nog zal duren,
zelfs niet of onze gezondheidszorg
het wel aan kan

en of wij zelf niet besmet, ziek en geveld
zullen raken.

In deze nood komen wij toe U,
in stilte
biddend om gehoor
om vertroosting
om nabijheid
om perspectief.
Hoor ons:
wees ons genadig!
U, die onze stilte hoort en peilt,
hoor ons stil zijn als loflied,
als aanbidding
als roep om genade en ontferming.
‘Tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende
die alle schuld vergeeft’
Geef ons kracht om het vol te houden,
vertrouwen dat U ons stil-zijn hoort,
geloof om de moed niet te verliezen.

Van U is immers het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.

Amen.
 
terug

Agenda

Domburg, Johanneskerk

31 jan 2021 om 10:00 Heilig Avondmaal Online dienst voorganger: Ds. A.C. den Hollander Collecte: KiA JOP

Aagtekerke, Dorpskerk

07 feb 2021 om 10:00 Online dienst voorganger: Ds. A.C. den Hollander Collecte: Pastoraat & eredienst

Domburg, Johanneskerk

14 feb 2021 om 10:00 Online dienst voorganger: Ds. P. van Oosten Collecte: Diaconaal Steunfonds

Aagtekerke, Dorpskerk

21 feb 2021 om 10:00 Online dienst voorganger: Ds. J. Haeck Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Domburg, Johanneskerk

28 feb 2021 om 10:00 Online dienst voorganger: Ds. B.J.P. de Bruin Collecte: Plaatselijk diaconaat

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!