Nieuwsbrief

                                          
Nieuwsbrief– week 43

Kerkdienst
Komende zondag 25 oktober om 10.00u zal ds. C. Bakker uit Middelburg voorgaan in de gezamenlijke dienst in de Johanneskerk in Domburg.  Muzikale medewerking wordt verleend door Hanna Reijnhoudt op het orgel. De dienst is ook  ‘live’ of op een later moment te beluisteren via de website www.kerkomroep.nl  en natuurlijk via de kerktelefoon. Er is kindernevendienst in aangepaste vorm: de kinderen zijn gedurende heel de dienst in hun eigen ruimte
In verband met de aangescherpte Corona maatregelen verzoeken we u om bij het binnengaan en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Als u geen mondkapje heeft dan wordt er bij de ingang van de kerk een kapje aan u aangereikt. Als u op uw aangewezen plaats zit mag het mondkapje af.

We kunnen maar een beperkt aantal mensen toelaten in de dienst, daarom moet u vooraf reserveren. U kunt dat doen door op de vrijdagavond voorafgaande aan de dienst tussen 19.00u en 22.00u te bellen naar telefoonnummer 0613766357.  Voor de bezoekers van de diensten gelden strikte regels. We vragen u om bij klachten thuis te blijven en de dienst online mee te vieren. Kwetsbare mensen en mensen van 70 jaar en ouder dienen extra voorzichtig te zijn. Het advies van het RIVM is dat het verstandig kan zijn om voorlopig zoveel mogelijk thuis te blijven.

In het centrum van Domburg is er het hele jaar door betaald parkeren. De vijf parkeerplaatsen voor de kerk zijn echter iedere zondagochtend gereserveerd voor kerkgangers. Parkeerkaarten zijn (gratis) verkrijgbaar bij de koster. Als u vervoer naar de kerk nodig hebt kunt u bellen met Henk Littel (0118 586665).
           
Bloemen
De bloemen in de kerk worden na de dienst als groet van de gemeente aangeboden mevr. J.C. Don - de Kuyper  Burgemeester Geuzestraat 45 in Aagtekerke  en aan mevr.  A. Vonno, H.M. Kesteloo-straat 2 in Domburg. In verband met de aangescherpte maatregelen worden de bloemen bij de deur aangereikt.

Collecte
De extra collecte van deze zondag is bestemd voor Pastoraat en Eredienst. Als u de dienst online volgt kunt u uw bijdrage overmaken op NL14RABO0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg onder vermelding van het collectedoel.

Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer. De rekeningnummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!

Pastoraat
Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek kunt u contact opnemen met een/uw wijkouderling of pastoraal medewerker. Ds. den Hollander uit Oostkapelle ondersteunt ons op pastoraal gebied nu onze eigen predikantsplaats vacant is. Als u een gesprek wilt met ds. den Hollander dan kunt u dat aanvragen bij uw wijkouderling of pastoraal medewerker - de contactgegevens staan in het boekje “Kerkwijzer” en op de website www.pknaagtekerke-domburg.nl/pastoraat

Diaconie
Wie behoefte heeft aan praktische hulp kan bellen met diaken Rinus Moens: 06-20014455.

Bericht van overlijden
Op 22 oktober is Elisabeth de Visser-Maljaars op 84 jarige leeftijd overleden. We wensen haar man en haar gezin sterkte, troost en Gods nabijheid toe. De uitvaartdienst is a.s. dinsdag 27 oktober om 12.45u in besloten kring in de Dorpskerk.

Beroepingswerk
Afgelopen dinsdag ontvingen we van het Breed Moderamen van de Classis Delta het verheugende bericht dat we toestemming hebben om het beroepingswerk op te starten. We wensen de beroepingscommissie wijsheid en Gods zegen toe bij de zoektocht naar een nieuwe predikant voor onze gemeente.

ZWO - Schoenendoosactie
Ook dit jaar willen we weer meedoen met de Schoenendoosactie van Stichting GAiN. Inmiddels heeft u de folder en de bijbehorende brief ontvangen. Heeft u geen folder ontvangen of heeft u extra folders nodig? Dan kunt u even bellen naar Trudie Minderhoud (582694). We hopen dat er dit jaar weer veel schoenendozen worden gevuld zodat een heleboel kinderen blij kunnen worden gemaakt. Kijk voor meer informatie op de website:
www.pknaagtekerke-domburg.nl/schoenendoosactie_2020


Ter inspiratie
Gedeelten uit een bemoedigende brief van de classispredikant van onze “buren”in de classis Zuid-Holland Zuid  ds. Gerrit van Meijeren
https://www.gelovenindedelta.nl/brief-van-de-buren-de-lofprijzing-gaat-toch-door/


Belang van eredienst
De laatste maanden ben ik nog scherper bepaald bij het belang van de eredienst. En dan bedoel ik niet alleen het beoefenen van de onderlinge gemeenschap, de grote betekenis van koffiedrinken na de dienst, het omzien naar elkaar. In de liturgie op zondag is er sprake van worship, van het volbrengen van de lofprijzing. We worden bepaald bij de werkelijkheid van God, van Pasen; we worden vanuit de Schriften op andere gedachten gebracht over deze wereld en over onszelf; er wordt gebeden – ook plaatsvervangend voor de wereld; de Maaltijd wordt gevierd als voorproef van Gods Rijk. We worden vanuit de eredienst aangemoedigd te leven als mensen die bij God horen…. Daaraan in vrijheid deel te kunnen hebben is zo kostbaar.

Lofzang
Er zijn tijden dat je door wat je meemaakt in je leven het loflied niet kunt zingen. Wij weten inmiddels dat er ook tijden zijn waarin het niet veilig kan zijn om te zingen. In de hemel gaat de lofzang op Hem die op de troon zit evenwel onverminderd door – plaatsvervangend en inspirerend. ‘De hemel bruist van dynamiek om het leven op aarde op gang te houden.’ (Jos de Heer)

De hemel
Onze premier gaf als vuistregel voor het dragen van mondmaskers: ‘overal waar je de hemel niet kunt zien’. Die oriëntatie op de hemel voor ons dagelijks leven spreekt mij zeer aan. Laten wij voor elkaar, voor onze overheid en onze samenleving bidden om wijsheid, moed, kracht en volharding.
Actuele informatie over ons gemeenteleven vindt u ook op onze website: www.pknaagtekerke-domburg.nl.

Scriba: H. Littel, Geschieresweg 2x, 4363NP Aagtekerke tel. 0118-586665
email scriba.pka@zeelandnet.nl
terug

Agenda

Aagtekerke, Dorpskerk

01 nov 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. C.J.Don  uit Oost-Souburg

Domburg, Johanneskerk

08 nov 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Nauta uit Middelburg
 

Aagtekerke, Dorpskerk

15 nov 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. S.M. Dekker uit St. Laurens

Domburg, Johanneskerk

22 nov 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Haeck uit Zeist
Eeuwigheidszondag
 

Aagtekerke, Dorpskerk

25 nov 2020 om 19:00u Gezamenlijke dienst voorganger ds. G.J. Smit uit Middelburg
Dankdag

Aagtekerke, Dorpskerk

29 nov 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. N. van Doorn uit Middelburg
 

Kerkomroep


Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:

Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Vriendenlidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer