Cluster Noordwest-Walcheren

Het samenvoegingsproces tussen de gemeenten van Aagtekerke en Domburg heeft mede zo vlot kunnen verlopen, doordat de verschillende PKN-kerken op Noordwest-Walcheren al enkele jaren meer toenadering tot elkaar zoeken. Zo is er een samenwerkingsverband ontstaan onder de naam ‘Cluster Noordwest-Walcheren’, bestaande uit de Protestantse Gemeenten van respectievelijk Aagtekerke-Domburg, Grijpskerke, Oostkapelle, Westkapelle.
Voor dit samenwerkingsverband is de volgende doelstelling geformuleerd: “Het doel van het cluster is om elkaar in het plaatselijk kerkelijk functioneren te steunen en vervolgens om  kerkelijk samen te werken waar wenselijk en mogelijk is, zonder dit verplichtend te stellen aan een van de deelnemende kerkenraden. Doel blijft ook om zo lang als mogelijk in elk dorp een plaatselijke kerkelijke aanwezigheid te behouden” (Document: ‘Organisatie van het Cluster NW-Walcheren’, september 2013).
Tegelijk met het formuleren van deze doelstelling werden in september 2013 het Clusterteam en de Clusterraad opgericht. Het Clusterteam bestaat uit één ambtsdrager per gemeente en komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. Door het Clusterteam wordt ieder jaar een aantal speerpunten opgesteld, die erop gericht zijn de samenwerking tussen de gemeenten te intensiveren, de informatie-uitwisseling te bevorderen en de leden van de gemeenten meer met elkaar in contact te brengen. De ideeën en plannen die hieruit voortkomen worden voorgelegd aan de verschillende kerkenraden, waarna het Clusterteam erop toeziet dat de plannen worden uitgevoerd. De Clusterraad komt één keer per jaar bij elkaar en wordt gevormd door drie afgevaardigden per gemeente, waarbij ook de vier predikanten steeds worden uitgenodigd.
Een eerste zichtbare stap voor gemeenteleden was de organisatie van een gezamenlijke (openlucht-)dienst in mei 2015, wat een vervolg kreeg in de daarop volgende jaren. De plaatselijke Vormings- en Toerustings- activiteiten zijn inmiddels opengesteld voor mensen uit de andere dorpen en er wordt naar gestreefd deze activiteiten steeds meer op elkaar af te stemmen of zelfs gezamenlijk te organiseren en bekend te maken middels een gezamenlijk V&T boekje.  
Wat meer achter de schermen hebben de verschillende colleges, zoals de kerkrentmeesters en de diakenen, contact met elkaar. Ook wordt door het Clusterteam het gesprek over bepaalde onderwerpen in de kerkenraden gestimuleerd. Zo is er inmiddels in alle kerkenraden gesproken over de voor- en nadelen, de mogelijkheden en onmogelijkheden van het wellicht in de toekomst gezamenlijk beroepen van een predikant. Zo proberen we ons nu al voor te bereiden op een tijd waarin we nog meer op elkaar aangewezen zullen zijn.  
 
terug

Wekelijkse Nieuwsbrief

Nieuwsbrief  niet ontvangen of inschrijven voor de brief ga naar 
Nieuwsbrief - Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg
Hier kunt u de laatse nieuwsbrieven bekijken en/of downloaden

Agenda

Dorpskerk

zo 23 jun 2024 om 10:00 Voorganger: Ds. J.B. Beijer uit Middelburg Collecte: Diaconaal steunfonds

Morgengebed

wo 26 jun 2024 om 08:30

Zomeravondconcert Johanneskerk

wo 26 jun 2024 om 20:30

Johanneskerk

zo 30 jun 2024 om 10:00 Voorganger: ds. A.W. Mol uit Hendirk Ido Ambacht
Collecte: Onderhoud kerkelijke gebouwen

Openstelling Johanneskerk

di 02 jul 2024 om 20:30

Dorpskerk

zo 07 jul 2024 om 10:00 Voorganger: Theo van Teijlingen Collecte: Missionairwerk - binnl. Diac.

Zomeravondconcert Johanneskerk

wo 10 jul 2024 om 20:30

Zomerstilte: Taizeviering

do 11 jul 2024 om 20:30

Johanneskerk

zo 14 jul 2024 om 10:00 Voorganger: Commissioner Hans van Vliet
Collecte: Pastoraat & eredienst

Dorpskerk

zo 14 jul 2024 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: pastoraat & eredienst

Zomeravondconcert Johanneskerk

wo 17 jul 2024 om 20:30

Johanneskerk

zo 21 jul 2024 om 10:00 Voorganger ds. G. Kwakkel uit Biggekerke
Collecte: Plaatselijk diaconaat

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te volgen met beeld en geluid kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan, u kunt ook diensten terug kijken/beluisteren:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!

 

Contact

Predikant
Kerkenraad