Een veilige kerk

We willen als Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg een veilige omgeving bieden voor allen die zich met ons verbonden voelen, veilig om te kunnen zijn wie je bent en veilig om jouw geloof te beleven.
Op deze pagina staan een aantal artikelen die informatie geven over het beleid en de uitvoering ervan om een ‘Veilige kerk’-omgeving vorm te geven.

De volgende informatie is hier te vinden:

Inleiding

Een veilige kerk voor iedereen
Het lijkt zo vanzelfsprekend: in een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen.

Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Want ongewenste intimiteiten of grensoverschrijdend gedrag, maar ook financiële malversatie, intimidatie en dreiging, kunnen ook binnen een kerk plaats vinden.

 
Lees meer 

Plaatselijk beleid

Inleiding
Als gemeente van Christus leven we met het voorbeeld van Jezus voor ogen. Jezus geeft ons de opdracht Hem te volgen en lief te hebben met heel ons hart en onze naaste lief te hebben als onszelf. Deze liefde geeft onderling vertrouwen, maar kan ook een dekmantel worden voor onveiligheid en ongemak.
Het plaatselijke beleid inzake een ‘veilige gemeente’ omvat de openheid over zaken die goed gaan in onze gemeente, maar ook over de dingen die niet goed gaan. We spreken elkaar aan op een algemene wijsheid: “wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet”.
 
Lees meer 

Vertrouwenspersonen

Gemeenteleden kunnen bij één van de aangestelde vertrouwenspersonen terecht met hun vragen, vermoedens en meldingen. De vertrouwenspersonen kunnen bij vermoedens van misbruik binnen de gemeente ook zelf proactief iemand benaderen. Vertrouwenspersonen zijn ook de personen die in de gemeente op beleids- en uitvoerend niveau met regelmaat aandacht vragen voor preventie van misbruik en alert zijn op de uitvoering van het beleid van de kerkenraad op dit terrein.

Er zijn twee vertrouwenspersonen, te weten mevrouw Anneloes Steglich (voorheen gemeenteadviseur PKN) en de heer ds. Jaap Lukasse (voorheen predikant PKN en leraar CSW). Gemeenteleden hebben daardoor een keuze wie ze willen benaderen.
 
 
Naam   E-mailadres
Mw. Anneloes Steglich   altsteglich@gmail.com
Ds. Jaap Lukasse   jaap.lukasse@gmail.com

De vertrouwenspersonen volgen het meldprotocol van de protestantse kerk. Afhankelijk van de situatie kan de vertrouwenspersoon verwijzen, de melder bijstaan in gesprekken met anderen en bij aangiftes en klachtenprocedures. Zij doen geen werk waar anderen in gespecialiseerd zijn. Dat betekent dat zij niet aan waarheidsvinding doen, zij gaan niet zelf op onderzoek uit, zij zijn geen therapeut, mediator, pastoraal medewerker of advocaat, zij zijn geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten. Zij staan naast het gemeentelid dat zich bij hen meldt en ondersteunen die persoon.

De vertrouwenspersonen zijn bekend met de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg, maar zijn geen onderdeel van kring van taakdragers en kerkbestuur binnen de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg. De vertrouwenspersonen werken in opdracht van maar niet namens de kerkenraad. Zij kunnen onafhankelijk van de kerkenraad handelen.
 

Gedragscode kerkelijke vrijwilligers

Deze gedragscode is geschreven voor de kerkelijke vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg. Kerkelijke vrijwilligers zijn allen die door hun functie een bijzondere verantwoordelijkheid in de kerkelijke gemeente hebben en die daarin het vertrouwen van de gemeente genieten.

Het uitgangspunt voor deze gedragscode is wat de Bijbel ons leert, over omgang met elkaar. Respect voor de ander, integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid kenmerken deze stijl van omgaan met elkaar. Deze kernvoorwaarden vormen de onderliggende basis voor de concrete gedragsregels die in deze code worden genoemd. Deze code wil een hulpmiddel zijn om ongewenst gedrag van kerkelijke vrijwilligers te voorkomen, te signaleren en bespreekbaar te maken. De kerkenraad heeft hiertoe twee vertrouwenspersonen aangesteld.

De kerkenraad vindt daarom afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat alle leden van onze gemeente zich veilig moeten kunnen voelen. Dit kan alleen als men elkaar in zijn/haar waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze kerkelijke gemeente alle vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminerende, racistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Lees meer