Gedragscode kerkelijke vrijwilligers

Deze gedragscode is geschreven voor de kerkelijke vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg. Kerkelijke vrijwilligers zijn allen die door hun functie een bijzondere verantwoordelijkheid in de kerkelijke gemeente hebben en die daarin het vertrouwen van de gemeente genieten.

Het uitgangspunt voor deze gedragscode is wat de Bijbel ons leert, over omgang met elkaar. Respect voor de ander, integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid kenmerken deze stijl van omgaan met elkaar. Deze kernvoorwaarden vormen de onderliggende basis voor de concrete gedragsregels die in deze code worden genoemd. Deze code wil een hulpmiddel zijn om ongewenst gedrag van kerkelijke vrijwilligers te voorkomen, te signaleren en bespreekbaar te maken. De kerkenraad heeft hiertoe twee vertrouwenspersonen aangesteld.

De kerkenraad vindt daarom afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat alle leden van onze gemeente zich veilig moeten kunnen voelen. Dit kan alleen als men elkaar in zijn/haar waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze kerkelijke gemeente alle vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminerende, racistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

De kerkenraad vraagt alle kerkelijke vrijwilligers onderstaande omgangsregels na te leven:

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de kerkelijke gemeente.

 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

 3. Ik val de ander niet lastig.

 4. Ik berokken de ander geen schade.

 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

 6. Ik maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

 7. Ik negeer de ander niet.

 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

 9. Ik gebruik geen geweld, en ik bedreig de ander niet.

 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

 11. Ik geef de ander geen seksueel getinte aandacht.

 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

 13. Ik doe geen mededelingen over zaken die mij vertrouwelijk ter kennis zijn gekomen aan derden. Ik moet de geheimhouding doorbreken als er gevaar of schade kan worden voorkomen, mits ik er alles aan heb gedaan om toestemming van de betrokkene te krijgen om de geheimhouding te doorbreken.

 14. Ik maak bewust gebruik van internet, e-mail en andere communicatiemiddelen. In het gebruik hiervan zorg ik ervoor dat de privacy van anderen wordt gewaarborgd.

 

terug