Plaatselijk beleid

Inleiding
Als gemeente van Christus leven we met het voorbeeld van Jezus voor ogen. Jezus geeft ons de opdracht Hem te volgen en lief te hebben met heel ons hart en onze naaste lief te hebben als onszelf. Deze liefde geeft onderling vertrouwen, maar kan ook een dekmantel worden voor onveiligheid en ongemak.
Het plaatselijke beleid inzake een ‘veilige gemeente’ omvat de openheid over zaken die goed gaan in onze gemeente, maar ook over de dingen die niet goed gaan. We spreken elkaar aan op een algemene wijsheid: “wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet”.
Voor vrijwilligers die werkzaam zijn in onze gemeente is een algemene gedragscode opgesteld en daarnaast hebben we regelmatig aandacht voor de volgende zaken:

Bewustwording
We zijn ons bewust van machtsongelijkheid onder gemeenteleden en in de taken die verschillende gemeenteleden uitvoeren in kerkelijk verband. Door deze verschillen is er een kans op ontstaan van grensoverschrijdend gedrag. Dit hoeft niet altijd als storend ervaren te worden, maar het verdient de aandacht als het gevoel van veiligheid wordt aangetast.
Op alle terreinen van het gemeenteleven moet een ‘veilige gemeente’ regelmatig voldoende aandacht krijgen en de basis vormen van ons handelen, in onze besprekingen en in onze samenkomsten.

Preventie
Grensoverschrijdend gedrag willen we voorkomen met de volgende maatregelen:
  • Het aanstellen van 2 vertrouwenspersonen (een man en een vrouw). Gemeenteleden kunnen bij hen terecht met hun vragen, vermoedens en meldingen betreffende een ‘veilige gemeente’.
  • De kerkenraad zal vrijwilligers op een zorgvuldige manier selecteren en zij houden zich aan een opgestelde gedragscode voor vrijwilligers.
  • Beroepskrachten (predikanten en kerkelijk werkers) werken volgens een door de synode vastgestelde gedragscode.
Interventie
Het beleid inzake een veilige gemeente maken we ruim bekend aan onze gemeenteleden.

(Na)zorg
Aan slachtoffers, daders en allen die getroffen zijn door welke vorm van grensoverschrijdend gedrag zullen we zorg en nazorg besteden. Ook voor hen die daarmee vanuit allerlei situaties in het werk of uit onze samenleving geraakt worden.

Communicatie
Dit beleid maakt onderdeel uit van het beleidsplan van onze gemeente. U vindt er naast een korte inleiding van het beleid op dit onderdeel, een verwijzing naar het document ‘Plaatselijk beleid voor een Veilige gemeente’.
Na vaststelling of relevante wijzigingen van dit beleidsonderdeel zullen de gemeenteleden via een informatief artikel in het kerkblad op de hoogte gebracht worden. Verder worden gemeenteleden via de website en nieuwsbrief geïnformeerd over dit onderwerp.

Vasthouden van beleid
De kerkenraad zal het beleid inzake een veilige gemeente periodiek evalueren. Daarnaast zullen de diverse werkgroepen het beleid met enige regelmaat aan de orde te stellen.

 
terug