Predikant

Gezegend zal Hij wezen, die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep waarmee Hij wordt geprezen. (LB ps. 92:2)

Dit vind ik één van de mooiste regels uit de psalmen. In deze berijmde psalmregel wordt iets van het mysterie bezongen dat het geloof voor mij zo ongelooflijk waardevol en tegelijkertijd soms zo lastig maakt: in alles wat wij doen zijn wij afhankelijk van God. Zelfs de mogelijkheid om Hem te danken, ontvangen we uit zijn hand.

Dat gaat dwars in tegen de gedachte die onze tijd beheerst, namelijk dat autonomie het hoogste goed is en wij er alles aan moeten doen om zelf de volledige regie over ons leven te houden. Hoe belangrijk het ook is om zelf verantwoordelijkheid te nemen, ik geloof niet dat onze bestemming als mens erin ligt zelf als een god over ons eigen leven en over deze wereld te heersen. Ik geloof dat ons leven veel meer diepgang krijgt, wanneer wij soms ook durven loslaten en leren ons over te geven aan de goede zorgen van de Eeuwige.

Ik zie het als mijn taak als predikant om, juist ook waar de bijbelse levenslessen wringen met onze huidige leefwereld, richting te geven in dit spanningsveld. Samen met mensen wil ik zoeken naar hoe wij in afhankelijkheid van God midden in deze wereld kunnen staan, met oog voor elkaar en voor wie in de verdrukking dreigt te komen. Deze zoektocht kan vorm krijgen in persoonlijke gesprekken, tijdens thema-avonden en tijdens onze erediensten. De Bijbel is daarbij richtinggevend en ik hecht belang aan een zorgvuldig vormgegeven liturgie.

Mijn liefde voor taal is me van huis uit meegegeven en vormt een rode draad door mijn leven. In 1982 werd ik geboren in Dordrecht. Ik groeide op in Schoonhoven en heb gestudeerd in Utrecht (Keltische Talen en Cultuur) en Leiden (Theologie).  Bijzondere interesse heb ik voor de Iona Community, een religieuze gemeenschap op een eilandje aan de westkust van Schotland, waar de onderwerpen van mijn twee studies samenkomen. Verder vind ik persoonlijk inspiratie in literatuur, poëzie en licht-filosofische (jeugd-)boeken, zoals het werk van Toon Tellegen en de Vlaamse auteur Bart Moeyaert.

Op 23 september 2012 werd ik bevestigd in het ambt van predikant en verbonden aan de Protestantse Gemeente Domburg. Sinds de samenvoeging van de Protestantse kerken in Aagtekerke en Domburg mag ik predikant zijn van de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg.

Wilt u / wil je eens praten over geloofs- en levensvragen, of hebt u vragen over de mogelijkheden voor een doopdienst, een huwelijksdienst of een uitvaart? U kunt mij bellen op 0118-851500 of een mailtje sturen.

ds. Rianne de Reus
 
terug

Kerkdiensten via kerktelefoon en internet

Online te beluisteren via www.kerkomroep.nl

24 mei 10.30u vanuit de Dorpskerk ds. N. van Doorn uit Middelburg, Collecte Onderhoud kerkelijke gebouwen

31 mei Pinksteren 10.30u vanuit de Dorpskerk, ds. C.J. Don uit Oost-Souburg, collecte Pinsterzendingscollecte
 

Kerkomroep


Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:

Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de zondagsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Nu de gebruikelijke wekelijkse collecten zijn weggevallen vragen wij ook uw aandacht voor de wekelijkse collecten voor diaconie en kerkbeheer. De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Vriendenlidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer