Gemeenteavond

Woensdag 22 januari was er weer een gemeenteavond in ‘De Poort’ in Domburg. Fijn dat zoveel leden uit zowel Aagtekerke als Domburg naar deze bijeenkomst kwamen.
Voor de pauze hield ds. de Reus een interessante inleiding over het thema “Hoe lezen we de bijbel”. De PKN en ook onze eigen gemeente is een pluriforme geloofsgemeenschap waar mensen uit  verschillende stromingen ieder op hun eigen manier en vanuit hun eigen overtuiging de bijbel lezen en met elkaar in gesprek gaan over hun geloofsleven met respect voor elkaars standpunten. Voor de een is de bijbel van kaft tot kaft Gods heilige woord, voor de ander is de bijbel een boek dat mensen wil inspireren, corrigeren en vernieuwen. Hoe we de bijbel lezen,  wat de bijbel voor ons betekent en hoe we daar in de dagelijkse praktijk mee omgaan wordt beïnvloed door onze persoonlijke situatie, de traditie waarin we kerkelijk gegroeid zijn en onze visie op de bijbel als geheel.  Inzicht daarin kan ons begrip voor elkaar doen toenemen en het geloofsgesprek vruchtbaar maken. Juist in onze pluriforme kerk is en blijft het belangrijk om met elkaar het geloofsgesprek aan te gaan en samen te bouwen aan Gods koninkrijk.

Na de pauze nam Rinus Moens als voorzitter van de kerkenraad het woord om een aantal recent door de kerkenraad genomen besluiten nader toe te lichten en zo de gemeente te ‘kennen en te horen” over deze zaken.
  • Het aantal gezamenlijke diensten zal in 2021 worden uitgebreid van 8 naar 16 per jaar. De 1e en 3e zondag van de maand zal er dan afwisselend in Aagtekerke en Domburg een gezamenlijke dienst zijn, behalve in de maanden juni, juli, augustus en september.
  • Vanaf dit jaar (2020) zal de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (Eeuwigheidszondag) een gezamenlijke dienst zijn in Aagtekerke of Domburg.
De aanwezige leden kregen de gelegenheid om hier op te reageren. Op een enkele kanttekening na waren de aanwezigen positief over deze besluiten van de kerkenraad. Voor vervoer kan men contact opnemen met de scriba.
 Daarna werd er door het College van Kerkrentmeesters een korte toelichting gegeven over de voortgang van de verbouwing van ’t Voorlokaal in Aagtekerke en de verdere plannen van het CvK voor 2020. Naast de genoemde verbouwing zullen er ook aan beide monumentale kerkgebouwen de nodige onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het 6-jarig onderhoudsplan. Ook zal de pastorie in Domburg worden geschilderd. Vervolgens werd ook de begroting van 2020 toegelicht.  De verbouwing en het onderhoud worden gefinancierd vanuit de daartoe bestemde reserves.
De begroting van de diaconie werd door de penningmeester toegelicht. Ook de diaconie draagt bij aan de kosten van de verbouwing, met het CvK is afgesproken dat de diaconie de inrichting en exploitatie van de keukenactiviteiten in beide gebouwen voor haar rekening neemt.
De ZWO werkgroep heeft er voor gekozen de opbrengst van de rommelmarkt 2020 voor 100% te bestemmen voor de renovatie van “’t Voorlokaal” . Deze keuze vond instemming bij de aanwezigen.
In het vragenrondje stelde de voorzitter dat hij, ter ontlasting van de preekvoorzieners, als de ingeroosterde voorganger in de Dorpskerk of de Johanneskerk verhinderd is, de oplossing wil zoeken in het houden van een gezamenlijke dienst. Indien de gemeenteleden daarvan tijdig in kennis gesteld kunnen worden hadden de aanwezigen hier begrip voor.
Na het formele gedeelte werd afgesloten met het zingen van lied 970 uit het liedboek: “Vlammen zijn er vele”. Hierna volgde nog een kort informeel samenzijn.
Henk Littel

 
terug

Agenda

Domburg, Johanneskerk

27 sep 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Rinzema

Aagtekerke, Dorpskerk

04 okt 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. A.C. den Hollander uit Oostkapelle

Domburg, Johanneskerk

11 okt 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J.M. Haas uit Middelburg

Aagtekerke, Dorpskerk

18 okt 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Nauta uit Middelburg
Viering Heilig Avondmaal

Domburg, Johanneskerk

25 okt 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. C. Bakker uit Middelburg

Kerkomroep


Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:

Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Vriendenlidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer