Diaconie

De belangrijkste doelstelling van de diaconie is het omzien naar mensen, dichtbij en veraf. Jezus Christus vatte de tien geboden pakkend samen: “Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en uw naaste als uzelf.” Het liefhebben en dienen van je naaste, dat is diaconaat. En dat niet alleen binnen de gemeente, ook daarbuiten. Het diaconale werk, plaatselijk, regionaal en in de wereld, kan niet zonder financiële hulp worden uitgevoerd. Daartoe wordt er iedere zondag een collecte voor de Instandhouding van de kerk en de Diaconie gehouden. In Aagtekerke in twee gescheiden collectes bij de uitgang en in Domburg in één rondgang tijdens de dienst.
Naast de opbrengst uit deze collectes wordt het diaconale werk binnen en buiten de eigen gemeente mogelijk gemaakt door de opbrengst van pacht, rente-inkomsten en giften.
Het diaconale werk binnen de gemeente bestaat onder meer uit ondersteuning (ook financieel) van mensen die dat behoeven, de uitreiking van attenties bij vreugdevolle gebeurtenis en rondom ziekte en ziekenhuisopname. De verzorging van de ouderenmiddagen, de maaltijden en niet te vergeten de vieringen. Christelijke hoogtijdagen krijgen de aandacht in een speciale viering voor iedereen die daaraan deel wil nemen. In deze vieringen is er ook volop gelegenheid elkaar te ontmoeten, met elkaar te praten, te lachen en samen te genieten van een heerlijke maaltijd.   Daarnaast worden gemeenteleden bezocht. Zo geeft de diaconie een praktische invulling aan een van de beleidspunten van de diaconie nl. zorg voor de mensen binnen (en buiten) onze kerk die zorg en aandacht nodig hebben en op prijs stellen.  Voor dit plaatselijke diaconale werk worden de ontmoetingsruimten “’t Voorlokaal” en “de Poort” gehuurd van het College van Kerkrentmeesters.
Buiten de gemeente steunen we via Kerk in Actie projecten zoals in Pakistan en andere probleemgebieden in de wereld en de doelen die in onderling overleg binnen de diaconie gekozen worden.

Zonder de hulp van heel veel vrijwilligers zou de diaconie al deze taken niet kunnen uitvoeren. We zijn dan ook dankbaar dat binnen de gemeente het besef leeft dat de gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid.
Het rekeningnummer van de diaconie is: NL91RABO0314947523 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Aagtekerke-Domburg.
 

Diaconie

U kunt contact opnemen met de diaconie via het contactformulier

Adres:
Diaconie van de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg
Bergwegje 6
4363RG Aagtekerke

Penningmeester
Mw. I. de Visser-Faasse

Scriba, pachtzaken en volkstuinen
Mevr. M. Geschiere - Sanderse, 0118 58 27 04
 
Praktische zaken
Mw. J. Brasser-Boone
Mw. G.C. Minderhoud-Alewijnse

Rekeningnummers:
NL91RABO0314947523 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg
 
Diaconaal Project
IBAN  NL03 RABO 0314 4001 84, t.n.v. Diaconaal Projekt Prot. Gemeente Aagtekerke-Domburg
 

ZWO-commissie

 (ZWO: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
Het waren dit jaar weer super dagen, de rommelmarkt en het pannenkoekenfeest. Mede door de grote inzet van heel veel vrijwilligers zijn beide dagen een geweldig succes geworden, met prachtige opbrengsten. Ze werden door veel bezoekers bezocht. Het totaal aantal mensen op de rommelmarkt valt moeilijk te schatten. Op het pannenkoekenfeest zijn (in 2018)  meer dan 880 betalende bezoekers geweest. Alle reden dus om er volgend jaar weer mee door te gaan. Zoals bekend wordt de opbrengst van elke ZWO activiteit over meerdere “goede” doelen verdeeld. De helft is altijd bestemd voor de instandhouding van de eigen Protestantse Kerk. De andere helft wordt deels bestemd voor een “Werelddoel”(40%) en deels voor een “Walchers of Zeeuws doel”(10%).
Maar de ZWO doet naast deze twee grote acties meer. Al jaren doen we mee met de “Actie schoenendoos”. En organiseren we in de maand januari, een voedselinzamelingsactie: “Kijk je kelderkast eens na”. Hiermee steunen we het mooie werk van de Voedselbank Walcheren.
Hartverwarmend bij al deze acties is de deelname van heel veel inwoners, waarmee saamhorigheid op deze dagen zeer zeker getoond wordt. Bij de “Actie schoenendoos”  worden in beide dorpen de gevulde dozen ingezameld en naar het centrale verzamelpunt in Vlissingen gebracht. Onze kinderen leren iets weg te geven van hun overvloed aan speelgoed aan kinderen die vaak helemaal geen stukje speelgoed hebben.

De PKN kerken van Walcheren ondersteunen drie jaar lang projecten in Pakistan. Elke drie jaar worden er weer nieuwe projecten gekozen. Achterin de kerk en ook op de leestafel vindt u informatie over de projecten die op dit moment ondersteund worden. Ook door de diaconie worden deze projecten gesteund, onder andere door de helft van de opbrengst van de jaarlijkse boekenmarkt in september in Domburg voor dit doel te bestemmen. Verder hangen er achterin beide kerken zendingsbussen; ook de opbrengst hiervan gaat naar dit doel.
Zowel in Domburg als in Aagtekerke vindt u in de kerk een doos waarin postzegels, kaarten, telefoonkaarten, brillen en oude mobieltjes kunnen worden gedaan. Deze worden landelijk door Kerk in Actie ingezameld en verkocht. De opbrengst daarvan is voor een zendingsproject van Kerk in Actie.
 

Vrouwen Activiteitengroep

Voor vrouwen organiseert de diaconie zo’n 4 keer per jaar een avond of middag om elkaar in een gezellige ontspannen sfeer te ontmoeten. Soms met een activiteit, soms een fietstochtje met een doel en aansluitend koffie/thee. Via de kerkkrant wordt datum, kostprijs en activiteit bekend gemaakt en alle vrouwen kunnen zich aanmelden. Ideeën voor de invulling van zo’n avond zijn van harte welkom. Mocht de kostprijs een bezwaar zijn, neem dan contact op met iemand van de diaconie.