De toren

De toren, die sinds de staatsregeling van 1798 eigendom is van de burgerlijke gemeente is 38 meter hoog. Hij heeft waarschijnlijk al vóór de Hervorming (rond 1574 ging Domburg tot de Hervorming over) klok en uurwerk gehad, maar deze meoten in het rumoerige jaar 1572 zijn verdwenen. Nadat in 1592 een gerestaureerd uurwerk werd aangebracht, werd er in 1612 bij de Middelburgse klokkengieter Johannes Burgerhuis een klok gegoten van 1514 pond. Volgens overlevering is deze klok naar beneden gevallen bij het luiden. Toen deze in Middelburg gesmolten en opnieuw gegoten werd, voegde men aan de klokspijs (bestaande uit koper en tin) een stapeltje Zeeuwse rijksdaalders (f. 2,60!) toe om de klok een betere klank te geven. Daar de klok een doffe klank bleef houden vroeg men zich af of de rijksdaalders misschien een andere bestemming hadden gekregen... De toren werd in 1783 door de bliksem getroffen, waardoor er brand ontstond, die echter geblust kon worden. In de Middelburgse krant kon men daarna het bericht lezen, dat "het luiden der klokken bij onweders ten uiterste gevaarlijk blijt te zijn, wegens het aantrekken van het onweder"... Tijdens de moeilijkheden met België (1830) was er aan de toren een seintoestel aanbegracht, waarmee berichten naar Vlissingen (via Koudekerke) konden worden geseind. De herbouw van de toren na de beruchte brand van 1848 kwam op kosten van de gemeente (de toren was niet tegen brand verzekerd). Het rijk gaf een subsidie van 2.500 gulden, omdat de toren als baken voor de schepen diende. Het werk werd gegund aan Jacobus Passenier, een Domburgse timmerman, voor het bedrag van f. 6.755,34,-. Een smid uit Zoutelande maakte voor 150 gulden een nieuw uurwerk, dat echter in 1879 kapot ging. De klok werd in 1855 in Amsterdam gekocht voor f. 802,50. Volgens opschrift werd ze in 1598 in Deventer door Wilhelmus Wegewaert gegoten en heeft vroeger in de bekend vuurtoren Brandaris op Terschelling gehangen. Ze droeg als spreuk "Alliis in serviendo consumor" = vergaan door anderen van dienst te zijn. In de oorlogsjaren is deze klok door de bezetter meegenomen. Het kleine torentje aan de zuidzijde geeft toegang tot de eigenlijke toren. De grote deuren aan de westkant sluiten een hoge ruimte af, waarin brandslangen te drogen werden gehangen en de palen voor het gaaischieten en die van het ringrijden worden bewaard. De stenen aan de zuidzijde van de toren zijn "Zeeuwse moppen", gebakken van zouthoudende klei, waardoor op sommige stenen een glazuurlaagje ontstond. Deze verglaasde stenen zijn door metselaars gebruikt om in de muur figuren aan te brengen. Of ze behalve decoratieve ook symbolische betekenis hebben, weten we niet.
terug

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te volgen met beeld en geluid kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan, u kunt ook diensten terug kijken/beluisteren:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Agenda

Taizé viering in de Dorpskerk

wo 07 dec 2022 om 19:00 De adventsweken zijn weken waarin we toeleven naar de komst van Jezus Christus in ons midden. Een tijd van wachten en verwachten. Op woensdagavond 7 december willen we onze verwachting en hoop versterken in een viering met liederen uit de Oecumenische gemeenschap van Taizé.

Johanneskerk

zo 11 dec 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. E. Quaak-Kloet Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Kerstworkshop

do 15 dec 2022 om 14:00

Dorpskerk

zo 18 dec 2022 om 10:00 Voorganger: Mw. A. Datema-Boonstra Koudekerke Collecte: Bloemenfonds

Kinderkerst

zo 18 dec 2022 om 15:00u

Kerstzanguurtje

zo 18 dec 2022 om 19.00 uur

Johanneskerk - Kerstzangavond

za 24 dec 2022 om 20:00 Muzikale medewerking: Apollo Brass
Collecte: Leger des Heils Middelburg

Dorpskerk Kerstnachtdienst

za 24 dec 2022 om 22:00 Voorganger: Ds. E. Quaak-Kloet Collecte: Pastoraat & eredienst
 

Johanneskerk - 1e Kerstdag

zo 25 dec 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. E. Quaak-Kloet Collecte: Kinderen i/d knel

Dorpskerk

za 31 dec 2022 om 19:00 Voorganger: Ds. E. Quaak-Kloet Collecte: oudejaarscollecte

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Contact

Predikant
Kerkenraad