Van de kerkenraad

Bezinning Avondmaal
Afgelopen maand heeft de kerkenraad in plaats van een gewone vergadering een bezinningsavond gehouden over de viering van het Avondmaal. Aanleiding daarvoor zijn de verschillende gebruiken in onze twee kerken, net name rond het toelatingsbeleid. In Aagtekerke worden alleen belijdende leden genodigd tot de Maaltijd, in Domburg ook doopleden. Als we geleidelijk willen toewerken naar één beleid voor onze samengevoegde gemeente, is het belangrijk om van elkaar en van onszelf te begrijpen waarom we bepaalde opvattingen hebben. Tijdens deze bezinningsavond o.l.v. ds. Rianne de Reus is dan ook ingezet op het ontdekken van onze eigen beleving van het Avondmaal en het inzicht krijgen in hoe gelovigen door de eeuwen heen met dit sacrament zijn omgegaan; daar is namelijk nogal wat variatie in geweest al naar gelang de omstandigheden van die tijd. Voor ons als gemeente is het nu zoeken naar een vorm die het beste past bij de aspecten van de Maaltijd van de Heer die voor ons het zwaarst wegen.
Deze bezinningsavond was uitdrukkelijk niet bedoeld als een avond die moest leiden tot besluitvorming; het was een belangrijke opstap om nu het gesprek over het Avondmaal breder te gaan voeren in de gemeente. De komende tijd zal de kerkenraad zich beramen op manieren om dat vorm te geven, zodat ook u uw stem kunt laten horen.
 
terug

Agenda

Domburg, Johanneskerk

16 aug 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst

Domburg, Johanneskerk, viering Heilig Avondmaal

23 aug 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst

Domburg, Johanneskerk

30 aug 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst

Kerkomroep


Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:

Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de zondagsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Nu de gebruikelijke wekelijkse collecten zijn weggevallen vragen wij ook uw aandacht voor de wekelijkse collecten voor diaconie en kerkbeheer. De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Vriendenlidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer