Lockdown en avondklok

Samen hebben we de nieuwe maatregelen die de overheid genomen heeft aanvaard. Voor onze eigen gezondheid en die van elkaar. Maatregelen die wij als grotendeels naoorlogse kinderen nog niet eerder hebben meegemaakt. Het aanpassen van onze levensstijl of gewoontes wordt op de proef gesteld. Kunnen wij flexibel omgaan met deze maatregelen? Dat kunnen we alleen samen, samen vorm geven aan onze samenleving, accepteren dat er besluiten voor ons genomen worden. Niet om ons dwars te zitten maar om ons te beschermen.

De kerkenraad heeft met pijn in het hart besloten om voorlopig geen bezoekers toe te laten in de diensten en de gemeente te vragen om de diensten online te volgen. Ook wij moeten zoveel mogelijk een voorbeeld zijn en een bijdrage leveren aan het vermijden van contacten in groepsverband. De kerkdiensten zijn via de kerktelefoon en www.kerkomroep.nl te volgen.  In de diensten zijn alleen de voorganger, 3 ambtsdragers (ouderling, diaken en kerkrentmeester), de koster en de organist aanwezig.

Het instellen van de avondklok door de overheid is een ingrijpende maatregel. Iedereen is zich bewust dat het gevolgen zal hebben voor ieders persoonlijke omstandigheden. De maatregel is uit noodzaak geboren.

Het afleggen van pastorale en diaconale bezoeken is tijdens de uren van de avondklok niet toegestaan tenzij er “dringende” redenen voor zijn. Mocht het zo zijn dat er echt dringende pastorale en/of diaconale hulp nodig is, dan kunt u contact opnemen met uw wijk-ouderling/pastoraal bezoeker en/of een wijkdiaken, net zoals u dat zou doen wanneer er geen avondklok is. Voor pastorale en/of diaconale noodsituaties heeft de overheid een regeling getroffen waarvan we (alleen in die situaties) gebruik kunnen maken. Laten we hopen en bidden dat het niet nodig zal zijn.

Wij doen nogmaals een oproep aan u om oog te hebben voor elkaar en met name de kwetsbaren in onze gemeente.  Het is de roeping van de kerk om aandacht te hebben voor deze groep. Dat is een opdracht aan ons allen. Denk goed na over wat u tijdens deze lockdown kunt betekenen voor mensen die eenzaam zijn of hulp nodig hebben!
terug

Agenda

Johanneskerk Domburg

17 okt 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. J. Nauta Collecte: Jeugd- en jongerenwerk

Dorpskerk Aagtekerke

24 okt 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. L. Woltering Collecte: Pastoraat & eredienst

Johanneskerk Domburg

31 okt 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. J.M. Haas Collecte: NBG

Dorpskerk Aagtekerke

07 nov 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: orgelfonds

Johanneskerk Domburg

14 nov 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. J. Haeck Collecte: Najaarszendingscollecte

Contact

Predikant
Kerkenraad
 

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!