Corona maatregelen

Naar aanleiding van de door de Classis Delta uitgebrachte adviezen m.b.t. de in de laatste persconferentie genoemde versoepelingen hanteren wij de eerst komende weken de volgende regels:

Door handhaving van de basisregel van 1,5 meter afstand, blijven het aantal toegestane kerkgangers in zowel de Dorpskerk als de Johanneskerk ongewijzigd. Zo ook de registratieplicht via aanmelding op vrijdagavond tussen 19.00 en 22.00 uur.

Voorlopig blijft het gezamenlijk zingen beperkt tot het aanvangslied en het slotlied. Na de kerkenraadsvergadering van 13 juli a.s. zal de gemeente via de nieuwsbrief geïnformeerd worden of verdere verruiming van het aantal te zingen liederen verantwoord geacht wordt. (De Classis schrijft hierover het volgende: “Een belangrijk element is natuurlijk het gezamenlijk zingen. Dit is weer toegestaan. Daarbij wordt o.a. wel gewezen op het belang van ventilatie, zeker voor de wat kleinere en/of lagere kerkzalen”.)

De omvang van de kerk waarin de dienst gehouden wordt is dus bepalend voor de mate waarin zingen verantwoord wordt geacht. Na enkele weken zal duidelijk worden welke effecten de ingevoerde versoepelingen hebben op de besmettingsgraad met Covid 19. De kerkenraad zal dit effect meenemen in haar besluitvorming.

terug

Agenda

Johanneskerk

01 aug 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. J. de Valk Collecte: Pastoraat & eredienst

Dorpskerk Aagtekerke

08 aug 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. J.B. Beijer Collecte: Jeugd- en jongerenwerk

Johanneskerk

15 aug 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. R. Poesiat Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Dorpskerk Aagtekerke

22 aug 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. J.B. Beijer Collecte: Diaconaal Steunfonds

Johanneskerk

29 aug 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. A.C. den Hollander Collecte: Pastoraat & eredienst

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!